chovatelská stanice leonbergerů


Polyneuropatie

 

Genetické testy na dědičnou polyneuropatii u leonbergerů
 

Leonbergři mohou být postiženi dědičným neurologickým onemocněním, které veterinární lékaři a chovatelé označují často jako dědičnou polyneuropatii nebo také jako polyneuropatii leonbergerů (LPN). Postižení psi trpí zvýšenou nesnášenlivostí zátěže, což je velmi patrné při chůzi, především nápadným trhavým vysokým chodem zadních končetin. Takto postižení psi mohou mít následně dýchací problémy a může dojít ke změně štěkotu. Nemoc může postoupit až tak daleko, že pes už nedokáže sám stát.
Genetické výzkumné práce na univerzitách v Minnesotě, Bernu a Kalifornii poukazují na to, že polyneuropatie představuje skupinu geneticky rozdílných, avšak klinicky velmi podobných obrazů nemoci. Podařilo se určit dvě hlavní genetická riziková místa ,části, a identifikovali jsme způsobující změnu na jednom z těchto míst,které jsme pojmenovali LPN1. U psů, kteří homozygotně tyto tzv. LPN1 mutace (2 kopie mutace) nesou, se polyneuropatie normálně rozvine před dovršením třetího roku života. V tomto okamžiku nevíme, zda se u heterozygotních nosičů mutace (1kopie mutace) také rozvinou ve vyšším věku lehké klinické symptomy, ale s největší pravděpodobností se u těchto psů nevyvine těžká forma nemoci. Identifikovaná LPN1 mutace je příčinou zhruba jedné třetiny případů polyneuropatie u leonbergerů. Další dvě třetiny případů jsou dle našich poznatků způsobeny dalšími genetickými mutacemi.
Univerzity v Minnesotě a Bernu nabízejí od 1.července 2010 genetické testy pro mutace LPN1. V tomto okamžiku doporučujeme, aby u všech psů, kteří jsou chovní, byli prováděny testy. Dále doporučujeme, aby se na psech, kteří homozygotně nesou mutaci LPN1, nechovalo a aby se zabránilo spojením, z nichž mohou vzejít potomci, kteří homozygotně ponesou mutaci. Doporučujeme, aby heterozygotní nosiči mutace LPN1 z chovu vyloučeni nebyli, neboť by se genetická základna leonbergerů velmi zúžila a to by mohlo vést k nástupu nové formy nemoci. Heterozygotní nosiči mutace/přenašeči/ LPN1 by měli být spárováni pouze se psy, u nichž je výsledek testu mutace LPN1 negativní. Tím se zajistí, že nepřijdou na svět potomci, homozygotní /postižení/ nosiči mutace, u nichž se vyvine těžká forma nemoci.
Zavedení genetického testu však nemůže zcela odstranit polyneuropatii z populace leonbergerů. Gen. test LPN1 rozpozná pouze jeden z mnoha genetických rizikových faktorů. Proto je také možné, že dokonce ze spojení dvou testovaných negativních jedinců vzejdou psi s jinou formou neuropatie. Gen. test LPN1 může však spolehlivě zabránit časné těžké formě polyneuropatie a značně snížit četnost výskytu polyneuropatie u leonbergerů.
Majitelům psů, kteří do 15.června 2010 zaslali krevní vzorky pro výzkumný projekt buď na universitu v Minnesotě či na univerzitu v Bernu, budou odeslány výsledky testů LPN1 bezplatně v následujících týdnech. Zkoumáme nadále další formy polyneuropatie a prosíme o zasílání krevních vzorků zjevně postižených psů. Majitelům, kteří zašlou krevní vzorek společně s kopií neurologického nálezu nebo s nálezem z odebrane biopsie , může být proveden genetický test LPN1 zdarma.

V Evropě je třeba zasílat svalové a periferní nervové biopsie na následující adresu:
Institut für Neuropathologie Tel: 049 (0)211-8118658
Neuroimmunologisches Labor Mobil: 049 (0)173-5449500
Prof. Dr. Thomas Bilzer Fax: 049 (0)211-8117804
Geb.14.79, Ebene III Email: bilzer@uniduesseldorf.de
Moorenstraße 5 https://www.leonbergerunion.com/health/healthd.htm
40225 Düsseldorf
Deutschland

Pokyny pro objednání genetického testu LPN1
Evropa: Na test je zapotřebí 2-5 ml krevního vzorku EDTA vyšetřovaného zvířete. Doporučujeme použít plastovou zkumavku. Krevní vzorek musí být odeslán hned po odběru čerstvý, v obálce s bubl. folií,bez ochlazování, na následující adresu laboratoře.
Vzorek musí být doručen nejpozději 3-4 dny po odběru.

Institut für Genetik
Stichwort „Leonberger“
Bremgartenstrasse 109A
CH-3001 Bern

Společně s krevním vzorkem je nutné zaslat podepsanou objednávku vyšetření,
kterou naleznete na webových stránkách university v Bernu:

https://www.genetics.unibe.ch/content/dienstleistung/hund/index_ger.htmlGenenetický  test stojí 110,- CHF nebo 75,- Euro. Testy budou ze začátku prováděny jednou měsíčně. Test nelze provést jednotlivě pro každý vzorek, proto může trvat 1-2 měsíce, než budou výsledky testu sděleny majiteli psa.

 

 

Výklad výsledků genetických testů LPN1
(Stav 1. červenec 2010)

bez nálezu - nezatížený (genotyp N/N): váš pes nemá žádnou mutaci LPN1 pro polyneuropatii. To znamená, že Váš pes má dvě normální formy sledovaného genu,což je někdy označováno také jako homozygotně normální nebo homozygotně divoký typ. Tento výsledek však nevylučuje, že váš pes nemá možná jinou formu polyneuropatie nebo není nosičem jiné mutace polyneuropatie.

přenašeč-rizikový (genotyp D/N): Váš pes má jednu normální formu a jednu mutovanou formu sledovaného genu, což je označováno jako heterozygotní. Podle našich výzkumů je aktuálně 25% všech leonbergrů přenašeči LPN1. Je možné, že se u přenašeče LPN1 budou zhruba od 6.roku života rozvíjet lehké klinické příznaky polyneuropatie. Přenašeči LPN1 však neonemocní časnou těžkou LPN1 jako v případě homozygotních psů. Výsledek nevylučuje, že váš pes nemá další jinou formu polyneuropatie, nebo že není přenašečem další mutace. Přenašeči přenášejí asi na polovinu svých potomků mutovanou formu genu a na druhou polovinu potomku normální formu genu.

postižený (genotyp D/D): váš pes má dvě formy mutovaného genu, což je označováno jako homozygotně postižený nebo LPN1 homozygotní. U postižených psů se vyvíjí těžká forma polyneuropatie, která je v normálním případě viditelná před dovršením 3.roku života. Postižení psi budou předávat všem svým potomkům jednu formu mutovaného genu.

Další informace
Zkoumáme specifický sekvenční sled změn v daném genu, který způsobuje polyneuropatii LPN1. Toto vyšetření je proto tzv. přímým gen. testem. V tzv. nepřímých gen.testech /markertestech/ je analyzována sekvence změn,které nejsou pro daný znak zdůvodňující. Proto je přesnost přímého gen.testu nadřazená přesnosti nepřímého gen.testu.
Pro označení mutované formy genu LPN1 používáme písmeno D, pro normální formu genu LPN1 pak písmeno N. Každý pes získává jednu formu tohoto genu od své matky a jednu formu od svého otce. Kombinace kopií N a D psa je označována jako jeho genotyp.

Tři možné genotypy pak zní odpovídajícím způsobem: N/N, D/N a D/D (viz výše). U všech psů D/D se rozvine těžká forma polyneuropatie, která je viditelná před dovršením 3.roku života. U psů s genotypem N/N Genotyp se nevyvine žádná LPN1 polyneuropatie, mohou však být postiženi jinou formou polyneuropatie. V tomto okamžiku není přesně jasné, zda-li někteří nebo všichni a s jakou četností psi D/N polyneuropatií onemocní. Je možné, že se u některých těchto psů rozvine lehká forma polyneuropatie, která bude viditelná nejdříve od dovršení 6.roku života.

Všechny možné gen. pravděpodobnosti pro chov:

genotypy rodičů

pravděpodobnost štěňat N/N

pravděpodobnost štěňat D/N

pravděpodobnost štěňat D/D

N/N x N/N

100%

0%

0%

N/N x D/N

50%

50%

0%

N/N x D/D

0%

100%

0%

D/N x D/N

25%

50%

25%

D/N x D/D

0%

50%

50%

D/D x D/D

0%

0%

100%

Vyvarujte se červeně znázorněným spojením !

Jinak řečeno, ze spojení typu N/N x N/N nebo N/N x D/N se nikdy nemůže narodit postižené štěně časnou těžkou formou LPN1.
Odrazujeme vás také od toho, aby docházelo výhradně ke spojení psů N/N v chovu. Přenašeči mohou být nadále použiti v chovu, pokud jsou spojeni s homozygotně nezatíženým psem N/N. Radikální vyloučení všech přenašečů z chovu by v daném okamžiku znamenalo silné zúžení genetické základny leonbergerů a mohlo by vést ke nárůstu jiných dědičných chorob. Kvalitní chovní psi D/N by měli v tomto okamžiku zůstat používáni v chovu. Při spojení se psy N/N budou mít 50% nezatížených potomků, z nichž pak lze vybrat psy s požadovanými vlastnostmi pro další generace.
Zavedení tohoto gen. testu zcela nevyloučí polyneuropatii z populace leonbergerů. Gen. test LPN1 zjistí pouze jeden z mnoha genetických rizikových faktorů. Proto je možné, že dokonce ze spojení dvou psů nezatížených LPN1 mohou vzejít psi s jinou formou polyneuropatie. Gen. test LPN1 však může spolehlivě předejít těžké formě polyneuropatie a význačně následně snížit celkový výskyt polynueropatie u leonbergerů.